Aktualnosci 2021.03.31

Regulamin konkursu #GXcornerPLE

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

IV. Zgłoszenie do Konkursu

V. Wyłanianie Zwycięzców

VI. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu

VII. Przetwarzanie danych osobowych

VIII. Zasady postępowania reklamacyjnego

IX. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Zawarte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:

Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „#GXcornerPLE” opisany w niniejszym Regulaminie;

Organizator - Polska Liga Esportowa S.A. siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000840970, NIP: 1133014349, REGON: 386063866

Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu, określający warunki uczestnictwa i prowadzenia Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora Konkursu;

Uczestnik– osoba fizyczna, która dokonała prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

Zgłoszenie – jako zgłoszenie rozumie się zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poprzez umieszczenie frazy “#GXcornerPLE” oraz #regulamin_ok_ple” w poście Uczestnika, w ramach jego konta na portalu instagram.com lub twitter.com, w którym Uczestnik skomentuje przebieg ostatnich rozgrywek PGE Dywizji Mistrzowskiej, które odbyły się przed datą najbliższej Audycji lub pokaże w ciekawy sposób, jak kibicuje swoim faworytom oglądając Audycję.

Audycja – oznacza audycję nadawaną na antenie programu nadawcy, w ramach której transmitowane są rozgrywki PGE Dywizji Mistrzowskiej.

Zwycięzca – osoba fizyczna, której post zostanie przez Komisję Konkursową wybrany do udostępnienia podczas Audycji Organizatora.

Komisja Konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłanianie Zwycięzców Konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji;

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Media Społecznościowe Organizatora – oznaczają konta prowadzone przez Organizatora, w szczególności na portalach Instagram oraz Twitter.

II. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Konkursie powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz go zaakceptować. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs trwa od 31.03.2021 do 30.05.2021 r.
 4. Zgłoszenia należy dokonywać do 5 dnia każdego tygodnia w czasie trwania Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Celem Konkursu jest opublikowanie najlepszych postów Zwycięzców podczas Audycji Organizatora na żywo, na następujących kanałach: YouTube, Twitch, TV Polsat Games.
 7. Do niniejszego Konkursu Uczestnik może zgłosić się poprzez umieszczenie frazy “#GXcornerPLE“ oraz #regulamin_ok_ple” w poście Uczestnika, w ramach jego konta na portalu instagram.com lub twitter.com, w którym Uczestnik skomentuje przebieg ostatnich rozgrywek PGE Dywizji Mistrzowskiej, które odbyły się przed datą najbliższej Audycji lub pokaże w ciekawy sposób, jak kibicuje swoim faworytom oglądając Audycję, dalej jako „Zadanie Konkursowe”.
 8. Wybrane przez Komisję Konkursową posty wygrywają, a profile Zwycięzców wraz z ich postami oznaczonymi „#GXcornerPLE oraz #regulamin_ok_ple”, zostaną opublikowane podczas Audycji.
 9. Komisja Konkursowa oceniając wykonanie Zadania Konkursowego bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność wykonania Zadania Konkursowego z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. kreatywność;
  3. humor i niebanalny dowcip;
  4. oryginalność;
 10. Post w ramach Zadania Konkursowego powinien dotyczyć przebiegu ostatnich rozgrywek PGE Dywizji Mistrzowskiej, które odbyły się przed datą najbliższej Audycji lub pokazania w ciekawy sposób, jak kibicuje swoim faworytom oglądając Audycję. Autorem posta może być wyłącznie Uczestnik, co oznacza, że stanowi on wynik twórczej pracy Uczestnika o charakterze indywidualnym, a Uczestnik powinien dysponować pełnią autorskich praw majątkowych do zgłaszanego Zadania Konkursowego.
 11. Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:
 12. zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;
 13. wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;
 14. stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 15. wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 16. zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 17. promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
 18. naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, nazwisk osób znanych publicznie, z wyłączeniem nazwisk zawodników drużyn występujących w opisywanej kolejce, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
 19. promować jakichkolwiek produktów lub usług; oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba niepełnoletnią, która skończyła 13 lat i uzyskała zgodę na udział w Konkursie od przedstawiciela ustawowego, która to zgoda została przekazana Organizatorowi przed przystąpieniem Konkursu na adres: office@polskaligaesportowa.pl
  2. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała go.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z nim w sposób stały również na innej podstawie niż stosunek pracy.
 3. Zgłoszenie w Konkursie powinno być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność.
 4. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
  1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w Konkursie;
  2. powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, w szczególności praw osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
  3. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;
  4. będąc osobą, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – działa za wiedzą i pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji wraz z prawem udzielania dalszych licencji do elementów Zadania Konkursowego stanowiących utwory lub przedmioty praw pokrewnych, w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji i w następującym zakresie:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – dokonywanie zapisów audiowizualnych/utrwaleń i zwielokrotnień w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i wydań, wszelkimi technikami, w tym techniką światłoczułą, cyfrową, informatyczną, magnetyczną, poligraficzną, w dowolnym systemie i formacie, na wszelkich nośnikach;
  2. w zakresie obrotu oryginałem utrwalenia i egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem zapisów utrwaleń/nośników, bez względu na formę i technikę ich utrwalenia oraz zwielokrotnienia, na wszelkich nośnikach, w nieograniczonej ilości egzemplarzy i edycji;
  3. w zakresie innego rozpowszechniania:
   1. publiczne wyświetlanie; publiczne odtwarzanie (w tym w hotelach, strefach kibica, pubach, barach, klubach, kawiarniach, restauracjach, domach/centrach kultury itp.);
   2. nadania telewizyjne (w tym transmisję na żywo lub live-to-tape w ramach audycji telewizyjnej lub poza nią, simulcasting, webcasting, streaming) i reemitowanie przez inną organizację telewizyjną lub radiową, za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej, elektronicznie, analogowo, cyfrowo, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity na całym świecie, za pomocą platform cyfrowych, dla wszelkich typów odbioru telewizji (TV on demand, pay per view, catch up TV), w zamkniętych sieciach, rozpowszechnianie w sieciach kablowych, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu zamkniętym lub otwartym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej oraz telefonii komórkowej;
   3. wszelkie publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem Internetu, w mediach społecznościowych (m.in. Facebook), w serwisach YouTube, Twitch, itp., za pośrednictwem telefonii komórkowej (mobile rights), telewizji mobilnej, satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych, sieci multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu;
 6. Ponadto, z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik zezwala na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku oraz dóbr osobistych utrwalonych w Zadaniu Konkursowym we wszystkich postaciach, tj. wizerunek, głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, pseudonim i inne istniejące lub powstałe w okresie obowiązywania Regulaminu formy wizerunku - w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych z prawem do przeniesienia praw Organizatora wynikających z udzielonego zezwolenia lub oraz do udzielania dalszych zezwoleń (sublicencja) dowolnie wybranemu podmiotowi.
 7. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, obejmuje utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w ramach Konkursu lub Audycji, w całości lub we fragmentach, w sposób dowolnie określony przez Organizatora, w szczególności poprzez:
 8. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – dokonywanie zapisów audiowizualnych/utrwaleń i zwielokrotnień w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i wydań, wszelkimi technikami, w tym techniką światłoczułą, cyfrową, informatyczną, magnetyczną, poligraficzną, w dowolnym systemie i formacie, na wszelkich nośnikach;
 9. w zakresie obrotu oryginałem utrwalenia i egzemplarzami zapisu, na których utrwalono wizerunek Uczestników, Audycje (w tym ich skróty), utwory fotograficzne, ich części lub dokonane opracowania, - wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem zapisów utrwaleń/nośników, bez względu na formę i technikę ich utrwalenia oraz zwielokrotnienia, na wszelkich nośnikach, w nieograniczonej ilości egzemplarzy i edycji;
 10. w zakresie innego rozpowszechniania:
 11. publiczne wyświetlanie;
 12. publiczne odtwarzanie (w tym w hotelach, strefach kibica, pubach, barach, klubach, kawiarniach, restauracjach, domach/centrach kultury itp.);
 13. nadania telewizyjne (w tym transmisję na żywo lub live-to-tape w ramach audycji telewizyjnej lub poza nią, simulcasting, webcasting, streaming) i reemitowanie przez inną organizację telewizyjną lub radiową, za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej, elektronicznie, analogowo, cyfrowo, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity na całym świecie, za pomocą platform cyfrowych, dla wszelkich typów odbioru telewizji (TV on demand, pay per view, catch up TV), w zamkniętych sieciach, rozpowszechnianie w sieciach kablowych, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu zamkniętym lub otwartym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej oraz telefonii komórkowej;
 14. wszelkie publiczne udostępnienie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem Internetu, w mediach społecznościowych (m. in. Facebook), w serwisach YouTube, Twitch itp., za pośrednictwem telefonii komórkowej (mobile rights), telewizji mobilnej, satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych, sieci multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu.
 15. Uczestnik zezwala także na zestawianie jego wizerunku, imienia i nazwiska, awatara, nicku, a także utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych wchodzących w skład Zadania Konkursowego w ramach Audycji z innymi utworami, znakami towarowymi, oznaczeniami, a także na opatrywanie ww. dóbr i przedmiotów ochrony komentarzem prowadzącego Audycję lub jego gości.
 16. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora pisemnie, jednak takie wycofanie może się wiązać z odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu ewentualnego zaprzestania rozpowszechniania materiałów, na których taki wizerunek został utrwalony. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodne z prawem rozpowszechnianie wizerunku, którego dokonano przed jej wycofaniem. W szczególności wycofanie zgody nie będzie skuteczne, jeśli zostaną już podjęte działania, na które zgoda została udzielona.
 17. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem utworów stanowiących elementy Zadania Konkursowego i jego opracowań.
 18. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zadania Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora.
 19. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej Organizatora.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik Konkursu narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń, w szczególności na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z Konkursu może być:
  1. naruszenie praw osób trzecich,
  2. zawarcie w przesłanej wiadomości konkursowej treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.
 21. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie wyżej, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 22. W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.
 23. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.
 24. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Zadania Konkursowego Uczestnika z pominięciem jego zdjęcia profilowego, które zostanie zastąpione znakiem towarowym Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę.

IV. Zgłoszenie do Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
  1. zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego treść,
  2. posiadać profil zgodny z warunkami korzystania danego portalu społecznościowego
  3. wykonać Zadanie Konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. zgłosić się do Konkursu poprzez umieszczenie frazy “#GXcornerPLE oraz #regulamin_ok_ple” w Zadaniu Konkursowym,
  5. Przystąpienie do Konkursu i dokonanie Zgłoszenia przez umieszczenie w poście frazy “#GXcornerPLE oraz #regulamin_ok_ple” oznacza, że Uczestnik zaakceptował wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenia określone w Regulaminie, w szczególności udziela licencji oraz zgody na wykorzystanie jego wizerunku, o których mowa wyżej.

V. Wyłanianie Zwycięzców

 1. W celu wyłonienia Zwycięzców w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez Komisję Konkursową, spośród wszystkich prawidłowo przesłanych Zgłoszeń w Konkursie, najlepszych Zadań Konkursowych. Komisja Konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia, uwzględniając kryteria, o których mowa w II. 9.

VI. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu

 1. Uczestnik dobrowolnie przekazuje dane osobowe w celu uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród jest Komisja Konkursowa.
 3. Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Organizator tj. Polska Liga Esportowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), funkcję tę pełni p. Jowita Dworniak. z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną Państwa danych kierując wiadomość na adres e-mail: iod@polskaligaesportowa.pl lub tradycyjnie na adres siedziby Administratora danych: Polska Liga Esportowa S.A., ul. Wołoska 18, lok. 224, 02-675 – Warszawa.
 3. Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez Organizatora jako administratora danych osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją Konkursu, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 5. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie,
 6. Uczestnikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. Polska Liga Esportowa S.A. z siedzibą w ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa lub na adres e - mail: office@polskaligaesportowa.pl,
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Zwycięzców mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 10. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

VIII. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 7 Dni Roboczych po wyłonieniu zwycięzców (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora: Polska Liga Esportowa S.A., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego oraz własnoręczny podpis reklamującego.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż 7.06.2021r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej Konkursu pod adresem: https://ple.gg/news/regulamin-konkursu-gxcornerple
 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie;
  2. za treść rozwiązania Zadania Konkursowego;
  3. prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez Uczestników Konkursu.
 4. Okres wypowiedzenia licencji udzielonych na mocy niniejszego Regulaminu wynosi w każdym wypadku 3 lata.
 5. Wszelki koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, spoczywają na Uczestniku.
 6. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za udzielenie zgód i upoważnień przewidzianych w Regulaminie, w szczególności licencji, zgody na wykonywanie praw zależnych oraz zezwolenia na korzystanie z wizerunku.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 8. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.ple.gg, Mediów Społecznościowych Organizatora lub używając internetowego adresu kontaktowego office@polskaligaesportowa.pl