Aktualnosci 2024.02.05

VALORANT 2024 in the Polish Esports League

The Polish Esports League and Riot Games are pleased to announce plans for the development of the VALORANT ecosystem in Central and Eastern Europe for 2024. Innovations are planned for both the competition and communication aspects of the game.

Tournaments

The cooperation between the Polish Esports League and Riot Games has been going on since 2021. It started with a tournament for four invited teams from the region, and today PLE is responsible for amateur and professional competitions in 23 Central and Eastern European countries. This is the first important news, because both VALORANT Challengers East: Surge and VALORANT EAST: UNITED, will have their continuation in 2024. PLE will be responsible for the organization of two VCL splits with a total prize pool of 40,000 euros, as well as, for the third year in a row, the circuit for amateurs and semi-professionals - VEU.

We are also planning new tournaments for the core community and casual players. One of them will be a special activation for the best players in both leagues, patterned on the All-Star concept that the Polish Esports League has been successfully implementing for two years now. Another idea is to actively take advantage of the so-called offseason and create a new tournament format, based on the representations of member countries from the Eastern Europe region.

We don't forgot about women gamers. One of our main goals for 2024 is to create a new competitive space for women, for whom our tournaments serve as a gateway to the VCT Game Changers.

-This year, together with the Polish Esports League, we want to take another step towards amateurs and aspiring professionals. We believe that we will be able to encourage more casual players to try their hand at the esports ecosystem of VALORANT EAST: UNITED and perhaps discover next talents. As in the previous year, we will also make efforts to create joint activations similar to the fan bus trip to VCT. We believe that such actions show the character of the VALORANT community in Poland and Central and Eastern Europe and build the region’s image throughout Europe - said Grzegorz Szabla, Senior Brand Manager Eastern Europe at Riot Games.

Communication

We also plan to innovate in the area of communication with the community. The first, and most important, will be the introduction of a dedicated website for the East Europe region, which will be an aggregate of information on all our games. We hope this will open up a lot of communication and competition opportunities, but will also lower the threshold of entry into the world of esports for casual players.

-We are very satisfied with 2023, because we have shown that we are able to develop VALORANT's esports ecosystem in Central and Eastern Europe in a responsible and harmonious way. We are constantly talking to the community, we know what we need to improve and what we need to develop even more strongly. I belive that the next 12 months promise to be even more hardworking - says Adam Gil, Head of Esports at Polish Esports League.

We are also delighted to announce that the Polish Esports League will be once again responsible for Polish-language broadcast of the most prestigious VALORANT tournaments in the world - VCT EMEA, VCT Masters Madrid, VCT Game Changers and the VALORANT World Championships.


VALORANT 2024 w Polskiej Lidze Esportowej

Polska Liga Esportowa i Riot Games mają przyjemność ogłosić plany dotyczące rozwoju ekosystemu gry VALORANT w Europie Środkowo-Wschodniej na rok 2024. Innowacje planowane są zarówno w aspekcie rozgrywek, jak i komunikacji.

Turnieje

Współpraca Polskiej Ligi Esportowej i Riot Games trwa od 2021 roku. Zaczynaliśmy od punktowego turnieju dla czterech zaproszonych drużyn z regionu, a dziś PLE odpowiada za rozgrywki amatorów i profesjonalistów w 23. krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To jest pierwsza ważna informacja, bo zarówno VALORANT Challengers East: Surge, jak i VALORANT EAST: UNITED, będą miały swoją kontynuację w 2024 roku. PLE będzie odpowiadać za organizację dwóch splitów VCL, których łączna pula nagród wyniesie 40 000 euro, a także, trzeci rok z rzędu, za circuit dla amatorów i półprofesjonalistów - VEU.

Planujemy również nowe turnieje dla core’owej społeczności i casualowych graczy. Jednym z nich będzie specjalna aktywacja dla najlepszych zawodników obu lig, wzorowana na koncepcji All-Star, którą Polska Liga Esportowa z powodzeniem realizuje już od dwóch lat. Innym pomysłem jest aktywne wykorzystanie tak zwanego offsezonu i stworzenie nowego formatu rozgrywek, opartego o reprezentacje krajów członkowskich z regionu Eastern Europe.

Nie zapominamy o zawodniczkach. Jednym z naszych głównych celów na 2024 rok będzie stworzenie nowej przestrzeni do rywalizacji dla kobiet, dla których nasze rozgrywki mają być przedsionkiem do rywalizacji w VCT Game Changers.

-W tym roku wspólnie z Polską Ligą Esportową chcemy wykonać kolejny krok w stronę amatorów i aspirujących profesjonalistów. Wierzymy, że uda się nam zachęcić większą liczbę casualowych graczy do spróbowania swoich sił w esportowym ekosystemie VALORANT EAST: UNITED i być może odkryć kolejne talenty. Podobnie jak w poprzednim roku dołożymy również starań w celu stworzenia wspólnych aktywacji podobnych do wyjazdu fanowskim busem na VCT. Wierzymy, że takie akcje pokazują charakter społeczności VALORANT w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz budują wizerunek regionu w całej Europie - mówi Grzegorz Szabla, Senior Brand Manager Eastern Europe w Riot Games.

Komunikacja

Innowacje przewidujemy również w obszarze komunikacji ze społecznością. Pierwszą, najważniejszą, będzie wprowadzenie dedykowanej storny internetowej dla regionu CEE, która będzie agregatem informacji na temat wszystkich naszych rozgrywek. To mamy nadzieję otworzy wiele nowych możliwości komunikacyjnych i rozgrywkowych, ale również zmniejszy próg wejścia w świat esportu dla casualowych graczy.

-Jesteśmy bardzo zadowoleni z 2023 roku, bo pokazaliśmy, że w sposób odpowiedzialny i harmonijny jesteśmy w stanie rozwijać ekosystem esportowy VALORANT w Europie Środkowo-Wschodniej. Nieustannie rozmawiamy z przedstawicielami społeczności, wiemy jakie rzeczy trzeba poprawić, a jakie jeszcze mocniej rozwijać. Myślę, że najbliższe 12 miesięcy zapowiada się jeszcze bardziej pracowicie - mówi Adam Gil, Head of Esports Polskiej Ligi Esportowej.

Niezmiernie miło nam również poinformować, że Polska Liga Esportowa po raz kolejny będzie odpowiedzialna za polskojęzyczną transmisję najbardziej prestiżowych rozgrywek VALORANT na świecie - VCT EMEA, VCT Masters Madryt, VCT Game Changers oraz Mistrzostwa Świata VALORANT.