Aktualnosci 2024.05.28

Oświadczenie Polskiej Ligi Esportowej dotyczące procesu inwestycyjnego

22 lutego 2024 roku informowaliśmy publicznie o rozpoczęciu procesu inwestorskiego, na mocy którego spółki Finnest Holdings LTD, BNP Venture Capital LTD, ASI BNP Investment Fund miały nabyć 100% akcji spółek Polska Liga Esportowa S.A. oraz PLE Tech sp. z o.o. Finalizacja tego procesu była zaplanowana na marzec 2024 roku. Niestety z przyczyn formalnych, niezależnych od PLE, ten proces znacząco się opóźnia, co rzutuje na nasze zobowiązania wobec partnerów i plany na przyszłość.

Finalizacja procesu inwestorskiego, której ostateczny termin realizacji wyznaczyliśmy na czerwiec, otworzy przed nami nowe ścieżki rozwoju. To drzwi do międzynarodowych projektów i współprac, a także możliwości rozwoju esportu w Polsce na niespotykaną do tej pory skalę. Naszym celem zawsze było budowanie czegoś wyjątkowego w świecie esportu, i mimo obecnej sytuacji, nadal dążymy do realizacji naszej misji.

Od lat rozwijamy ekosystem esportowy w Polsce, tworząc rozgrywki w kilkunastu tytułach gier, projekty nagradzane na prestiżowych konkursach marketingowych, a także mając u sterów poważanych i rozpoznawalnych w świecie biznesowym właścicieli, którzy przeznaczyli olbrzymie środki na rozwój esportu w Polsce. Chcielibyśmy podkreślić, że wszyscy oni pozostają zaangażowani w nasz projekt i wierzą w pozytywne zakończenie procesu inwestorskiego i realizację założonych celów.

Jesteśmy też w stałym kontakcie z drużynami, zawodnikami i wszystkimi interesariuszami, których transparentnie informujemy o postępach procesu. Wierzymy, że dzięki naszej ciężkiej pracy, determinacji i zaufaniu partnerów, PLE wróci na odpowiednie tory i nadal będzie odgrywać znaczącą rolę w ekosystemie esportowym.

Zarząd Polskiej Ligi Esportowej

English version of the statement

On February 22, 2024, we publicly announced the start of an investor process under which Finnest Holdings LTD, BNP Venture Capital LTD, ASI BNP Investment Fund were to acquire 100% of the shares of Polska Liga Esportowa S.A. and PLE Tech sp. z o.o. The finalization of this process was planned for March 2024. Unfortunately, due to formal reasons beyond PLE's control, this process has been significantly delayed, affecting our commitments to partners and plans.

The finalization of the investor process, for which we have set a deadline for June, will open new paths of development for us. It's a doorway to international projects and collaborations, as well as opportunities to develop esports in Poland on an unprecedented scale. Our goal has always been to build something unique in the esports world, and despite the current situation, we continue to pursue our mission.

We have been developing the esports ecosystem in Poland for years, creating competitions in more than a dozen game titles, projects awarded at prestigious marketing competitions, and having at the helm respected and business-recognized owners who have committed huge resources to the development of esports in Poland. We would like to emphasize that they all remain committed to our project and believe in the positive conclusion of the investor process and the realization of the set goals.

We are also in regular contact with the teams, players and all stakeholders, whom we transparently inform about the progress of the process. We believe that with our hard work, determination and the trust of our partners, PLE will get back on track and continue to play a significant role in the esports ecosystem.

Management Board of the Polish Esports League